Vyberte stránku

Pomáhame premieňať stavebný trh k lepšiemu

S čím si vieme poradiť

Contract management

Riadime stavebný projekt od jeho prípravy až po dokončenie.

Stavebné právo

Radíme ako postupovať efektívne a správne s ohľadom na zmluvy aj zákony.

Inžiniering

Investorov zastupujeme pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy a zabezpečujeme agendu.

FIDIC

Sme jedným z popredných odborníkov na postupy a mechanizmy zmluvných podmienok FIDIC

Claim management

Kvantifikujeme a overujeme finančné a časové nároky stavieb.

Pripravujeme stabilné základy

Na začiatku kontrolujeme projektovú dokumentáciu aj technické správy s ohľadom na normy a rezortné predpisy. Overujeme správnosť a úplnosť súpisu prác, jeho súlad s projektovou dokumentáciou, výšku jednotkových cien aj dodržanie merných jednotiek. Definujeme potenciálne riziká projektu, ktorá premietame do zmluvných a rovnako do zadávacích podmienok.

 • Supervízie projektovej dokumentácie a súpisu prác
 • Spracovanie zadávacích a zmluvných podmienok, asistencia pri výberovom konaní na dodávateľa
 • Posúdenie investorských a ponukových cien
 • Inžiniering pri príprave stavby 

Realizujeme vaše vízie

Pri našej práci sa riadime zmluvnými vzormi FIDIC, platnou legislatívou a internými predpismi zadávateľa. Vedieme zmluvné korešpondenciu a udržiavame dohľad nad dodržiavaním zmluvných termínov. Zároveň zabezpečujeme expertné posúdenie vecných a finančných harmonogramov. Zabezpečujeme stavebný dozor, aby práce prebiehali hladko,
v zodpovedajúcom čase a kvalite. Dozeráme na plnenie záväzkov zhotoviteľa, legislatívy a technických noriem.

 • Správa zákazky (projektové riadenie) a contract management
 • Stavebný management (construction management)
 • Inžiniering pri vykonávaní stavby
 • Expertné a znalecké posúdenia, odborné analýzy
 • Elektronická správa a evidencia dokumentov výstavbového projektu (CDS, DMS)

Dokončujeme stavebné projekty

Projekt dovedieme až do samého konca. Vo finálnom štádiu asistujeme u preberacieho konania a v prípade nesplnenia povinností zo strany zhotoviteľa navrhujeme nápravné opatrenia  reklamácie, predĺženie záručnej doby, zmluvné pokuty, čerpanie bankovej záruky, zadržanie platieb a iné.

 • Odborná asistencia pri prevzatí stavby a uplatnenie práv z chybného plnenia
 • Zaistenie skúšobnej prevádzky alebo predčasného užívania stavby
 • Zaistenie kolaudačného súhlasu
 • Expertné a znalecká posúdenie, odborné analýzy